SKCI Official Katas

logosmall

1. Kihon Kata 

2. Heian Shodan 

3. Heian Nidan 

4. Heian Sandan

5. Heian Yondan 

6. Heian Godan 

7. Tekki Shodan 

8. Tekki Nidan 

9. Tekki Sandan 

10. Bassai Dai 

11. Bassai Sho  

12. Kanku Dai 

13. Kanku Sho

14. Enpi 

15. Hangetsu 

16. Jion 

17. Jiin 

18. Jitte 

19. Gankaku 

20. Sochin 

21. Nijushiho 

22. Unsu 

23. Chinte 

24. Meikyo

25. Wankan 

26. Gojushiho Dai 

27. Gojushiho Sho 

28. Tenshi Shodan 

29. Tenshi Nidan

30. Tenshi Sandan

Email: skc.southdakota@gmail.com

Phone: 605-877-1527